Obchodní podmínky affiliate programu Reponio.cz a Epohledavky.cz

spolupráce a provizního systému on-line serveru umístěného na internetové adrese:
https://reponio.cz/, https://reponio.com/,
https://eshop.reponio.cz/https://epohledavky.cz/

Poskytovatelem provizního systému Reponio.cz je<!-- Doplňte své kontaktní údaje. Doporučujeme pečlivě hlídat aktuálnost zejména kontaktního e-mailu, protože jeho prostřednictvím mohou partneři vznášet připomínky vůči vyúčtování provizí. -->:

Firma: REPONIO s.r.o., sídlo: Nádražní 29/21, 150 00 Praha, Česká republika. IČO: 08204829, DIČ: CZ08204829, Telefon: 737333333, e-mail: tomas.medricky@reponio.com

Poskytovatelem provizního systému Epohledavky.cz.cz je<!-- Doplňte své kontaktní údaje. Doporučujeme pečlivě hlídat aktuálnost zejména kontaktního e-mailu, protože jeho prostřednictvím mohou partneři vznášet připomínky vůči vyúčtování provizí. -->:

Firma: ERECEIVABLES MANAGEMENT s.r.o., sídlo: Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4, Česká republika. IČO: 02215055, DIČ: CZ02215055, Telefon: 737333333, e-mail: tomas.medricky@reponio.com

(dále jen jako „Poskytovatel“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

 1. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;

 2. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

  1. Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.<!-- V rámci registrace Partnera doporučujeme použít zaškrtávací políčko k vyjádření souhlasu. -->

  2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  3. Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8 Pardubice 530 02 IČ: 28777000 DIČ: CZ28777000.

 1. Vymezení pojmů

  1. Dohoda o spolupráci <!-- Jde o neformální dohodu, která není uzavírána písemně. Okamžik uzavření dohody specifikujeme z toho důvodu, že se od něj odvíjí některá práva a povinnosti, např. právo odstoupit od smlouvy. -->je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DP<!-- Uplatní se v případě, že jste plátcem DPH. -->H a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením<!-- Výslovně to zde uvádíme z toho důvodu, že tyto dva typy smluv se dohodě o spolupráci značně podobají, avšak je s nimi spojena řada zákonných povinností. -->.

  2. Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.

  3. Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

  4. Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména<!-- Metody propagace doplňte, případně upravte dle svých preferencí. Definice je otevřená, nemusí zde tedy být uvedeny veškeré metody propagace. Doporučujeme uvést ty nejdůležitější. -->:

    1. umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

    2. uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

    3. rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy<!-- Doporučujeme zdůraznit, že je povinností Partnera, aby prověřil potřebné souhlasy. -->;

    4. odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

    5. PPC kampaně.

  5. Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

  6. Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let <!-- Pokud umožňujete účast např. již od 15 let, bude možné upravit. Upozorňujeme ovšem, že právní vztahy s nezletilými obsahují řadu zvláštních zákonných ochranných ustanovení. -->nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

  7. Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

  8. Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

  9. Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

  10. Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese https://reponio.cz/, https://reponio.com/, https://eshop.reponio.cz/https://epohledavky.cz/<!-- Doplňte adresu Vašich webových stránek, které budou cílem kampaně. -->

  11. Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

 2. Účast v provizním systému

  1. Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

  2. V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

  3. Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

  4. Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích<!-- Může se jednat zejm. o zaslání odměny na neaktuální účet. -->.

 3. Práva a povinnosti Partnera

  1. Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

  2. Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

  3. Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem <!-- V tomto případě půjde např. o s.r.o., kde je partner jednatelem nebo společníkem. -->nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.<!-- Tímto dohodnutým jednáním může partner a další vyjmenované osoby neoprávněně získávat „slevu“ na zboží v podobě následně účtované provize. Ačkoliv propojenost osob může být v praxi obtížné dokázat, doporučujeme ustanovení ponechat jednak jako prevenci, jednak jako oporu pro požadování náhrady škody v případě, že se neoprávněné jednání prokáže. Pokud partnerům nákup na vlastní provizní odkaz umožňujete, lze článek vypustit. -->

  4. Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

  5. Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů<!-- Jedná se o licenci, bez které by partner nebyl oprávněn poskytnuté materiály použít. Licence je omezena pouze na užití v rámci kampaně. -->, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

  6. Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.<!-- Pokud Vašim partnerům úpravy kódů a grafiky umožňujete i bez svého předchozího souhlasu, lze tento bod vypustit. -->

  7. Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

  8. Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

  9. Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.<!-- Tyto dva body představují naše doporučení. Pokud nemáte zájem tyto aktivity partnerům zakázat, lze je vypustit. -->

  10. Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti AffilBox s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

 4. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

  2. Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

  3. Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

  4. Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

  5. Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.<!-- Pokud o toto oprávnění nemáte zájem, lze vypustit. -->

  6. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci.<!-- Jako přílohu informačního e-mailu doporučujeme přiložit aktualizované znění obchodních podmínek, nebo alespoň odkaz na ně. --> Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

 5. Provize

  1. Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

  2. Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá manuálně<!-- Doplňte, jaký typ schvalování využíváte. -->. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

  3. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

  4. Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

 6. Výplata provize

  1. Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému<!-- Částku můžete upravit dle svých potřeb. Uvedením do obchodních podmínek se částka zafixuje, proto zde pouze odkazujeme na webové rozhraní. Při změně částky potřebné k výplatě nebude nutné zasahovat do obchodních podmínek. --> (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).

  2. Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.<!-- Pokud nemáte zájem o uzavírání těchto dohod, lze tuto větu vyškrtnout. -->

  3. Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní<!-- Dobu splatnosti můžete upravit podle svých potřeb; dle této formulace může partner zvolit i delší, například 30denní splatnost. --> od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

  4. Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

  5. Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) <!-- Pokud byste vypláceli provizi i v jiné měně, bylo by nutné uvést, jaký směnný kurz se použije (tj. zda půjde o kurz k okamžiku uskutečnění konverze, schválení konverze nebo podání žádosti o výplatu provizí). -->na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem<!-- Pokud některé z těchto způsobů chcete umožnit, vyškrtněte je. -->, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

 7. Námitky Partnera

  1. Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

  2. Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

  3. Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

  4. Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

 8. Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

  1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

  2. K zániku dohody o spolupráci může dojít:

    1. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

    2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.<!-- Výpovědí zaniká dohoda okamžitě, avšak zůstává povinnost zaplatit provize, na které partnerovi vznikl nárok. -->

    3. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).<!-- Odstoupení od smlouvy je sankce za porušení těchto podmínek nebo zákona. Proto partnerovi zaniká právo na nevyplacené provize, a dále je povinen nahradit škodu. -->

  1. Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

  2. V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

 1. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování,

 • na přenositelnost a právo na kopii osobních údajů,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením.

  1. V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

  2. Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné od 10.5.2020.<!-- Doplňte datum nasazení obchodních podmínek na web. -->